• 980x200 Award 2018-2019.jpg
 • 980x200-Streamming-App.gif
 • Polkmagnifimini_lcdshop.png
 • 980x200-Vader-shop-now.gif

Review

ชานม

Reviewer

สถานีพลังสะอาด II - สูตรเพิ่มพลังขจัดความสกปรก (เพื่อภาพใสสะอาด)!? รีวิว Magnet ISO-CLEAN-500 (Rev.B)

อัพเดทเมื่อ : 2018-07-11 16:21:37

อ่าน : 13838 ตอบ : 0


ในการทดสอบ Magnet CPS-8SE ครั้งก่อน การตรวจวัดสัญญาณรบกวนในระบบไฟฟ้าด้วย Power Line Noise Analyzer สามารถพิสูจน์ยืนยันถึงอัตราการลดทอนสัญญาณรบกวนโดยอ้างอิงเป็นตัวเลขได้ก็จริง (โดยเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อัตราส่วนที่ลดทอนได้แบบคร่าว ๆ) แต่ข้อจำกัดของอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถแสดงปริมาณน้อยส์ที่แท้จริง ซึ่งปะปนอยู่ในระบบไฟฟ้าว่า มีปริมาณสูงหรือต่ำเพียงใด คราวนี้ผมจะเจาะจงให้ชัดเจนขึ้น โดยการวัดประเมินการลดทอน ปริมาณน้อยส์รวมในระบบ จากอุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนย่านความถี่สูงที่เรียกว่า High Frequency Transient


สัญญาณรบกวนรูปแบบ High Frequency Transient นี้ เป็นรูปแบบที่ใช้อ้างอิงครอบคลุมทั้งการแพร่กระจายของคลื่นรบกวนต่าง ๆ (EMI, RFI) ที่แทรกปะปนเข้ามายังระบบไฟฟ้า อันเป็นรูปแบบการรบกวนจากภายนอก (Radiation to Conduction) รวมถึงคุณภาพไฟฟ้าจากระบบจ่าย (Mains Power Line) ที่อาจมีการรบกวนข้างเคียง อันเป็นการรบกวนภายในระบบไฟโดยตรง (Conduction to Conduction) แต่ที่ชัดเจนคงจะเป็น "มลภาวะทางไฟฟ้า" ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้งานภายในบ้านนั่นเอง เช่น การแพร่กระจายสัญญาณรบกวนจากภาคจ่ายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ละเอียดอ่อนต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน มนุษย์มีพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์ลักษณะนี้ต่อวัน ยาวนานขึ้น และความซับซ้อน รวมถึงจำนวนชนิดของอุปกรณ์ดังกล่าวก็มีทีท่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นเครื่องกรองไฟที่ดี จะต้องมีความสามารถในการจัดการรูปแบบสัญญาณรบกวนที่ค่อนข้างอ่อนไหวนี้ได้ หากปริมาณสัญญาณรบกวนย่านนี้มีปริมาณลดลง ก็หมายถึง Noise Floor ในระบบที่ลดลง แน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ได้ คือ อุปกรณ์เครื่องเสียง และโฮมเธียเตอร์จะสำแดงศักยภาพออกมาเต็มที่มากขึ้น สังเกตได้ชัดเจนจากคุณภาพทางด้านภาพ และเสียงที่ดีกว่าเดิม


การตรวจวัดผลการลดทอนสัญญาณรบกวน

ผลการลดทอนสัญญาณรบกวนในรูปแบบ High Frequency Transient
จาก ISOCLEAN 500 Rev.B
  HF Transient Noise % Noise
Reduction
(average)
I. Main Receptacle 371~476  
II. High Power Non-Filtered 204~247 46.75
III. High Power Filtered 98~109 75.56
IV. Filtered (Isolated) 99~117 74.49

หมายเหตุ: 
- HF Transient Noise เป็นตัวเลขระดับสัญญาณรบกวน โดยอ้างอิงผลการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้า อันเกิดจากปริมาณผลกระทบจากสัญญาณรบกวนย่านความถี่สูง ตัวเลขยิ่งมาก หมายถึง มีการรบกวนสูง
- % Noise Reduction แสดงอัตราการลดทอนสัญญาณรบกวนเฉลี่ยจาก ISO-CLEAN 500 Rev.B เปรียบเทียบกับระดับสัญญาณรบกวนปกติ (เมื่อไม่ใช้เครื่องกรองไฟ) โดยอ้างอิงเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขยิ่งมาก หมายถึง ลดทอนสัญญาณรบกวน HF Transient Noise ได้มาก
- ผลดังกล่าวเป็นการทดสอบช่วงเวลากลางวัน ในบ้านพักอาศัยทั่วไป ที่มิได้จัดให้เป็นระบบปิด ตัวแปรแวดล้อม เช่น การใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำวันบางอย่างที่จำเป็น รวมถึงการรบกวนจากตัวแปรภายนอกอื่น ๆ อยู่นอกเหนือการควบคุม จึงอาจกระทบกับผลการตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกันบ้าง
- ปัญหาสัญญาณรบกวน ที่มีรูปแบบการแพร่กระจายการรบกวนที่แตกต่างกัน ทั้งชนิด และปริมาณ ย่อมส่งผลกระทบกับคุณภาพไฟฟ้าแตกต่างกัน อันส่งผลถึงความยากง่ายที่ระบบกรองสัญญาณรบกวนจะทำการกำจัดออกจากระบบ อย่างไรก็ดี ในกรณีของระบบเครื่องเสียง และโฮมเธียเตอร์ ที่ใช้งานในบ้านพักอาศัย การอ้างอิงสัญญาณรบกวนย่านความถี่สูงในรูปแบบของ High Frequency Transient อันเป็นผลกระทบจากการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ในระบบโฮมเธียเตอร์นั้นเอง จึงชัดเจนกว่าสัญญาณรบกวนรูปแบบอื่น ๆ กระนั้นรูปแบบสัญญาณรบกวนอื่น ๆ ผมจะกล่าวถึงในโอกาสถัดไป

จากข้อมูลข้างต้น ในกรณีของ ISO-CLEAN 500 Rev.B พบว่า ปริมาณสัญญาณรบกวนย่านความถี่สูงถูกลดทอนลงไปมากอย่างมีนัยสำคัญ ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ในส่วนของ High Power Non-Filtered นั้น ถึงแม้มิได้ผ่านวงจรกรองสัญญาณรบกวนใด ๆ แต่ก็ได้อานิสงส์จากการทำงานของระบบ Noise Suppression ภายใน ISO-CLEAN 500 Rev.B (เมื่อ Switch On) ที่ให้ผลลัพธ์คล้ายกับ Parallel Noise Filter ระดับ Noise Floor โดยรวม (ทั้งที่ High Power Non-Filtered และที่ปลั๊กผนัง) จึงลดต่ำลง แม้ไม่ใช่ปริมาณที่มากมายนักก็ตาม

เมื่อพิจารณาเฉพาะการลดทอน HF Transient Noise ศักยภาพที่ได้จาก Isolated Output อาจดูใกล้เคียงกับผลการลดทอนสัญญาณรบกวนจาก Noise Filter ผ่าน High Power Filtered Output แต่ด้วยจุดเด่นบางประการ ส่งผลให้ Isolation Filter มีศักยภาพที่โดดเด่นกว่า ในแง่ของการขัดขวางการแพร่กระจายสัญญาณรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ นอกจากตัววงจร (Isolation Tranformer) จะทำหน้าที่ลดทอนน้อยส์จากภายนอกมิให้รบกวนระบบแล้ว ขณะเดียวกันมันก็ป้องกันสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในระบบ (จากอุปกรณ์ที่เสียบใช้ไฟฟ้าช่อง Isolated) มิให้กลับออกไปรบกวนอุปกรณ์ข้างเคียง ไม่ว่าจะเป็นเอาต์พุตอื่นของ ISO-CLEAN 500 หรือแพร่กลับออกไปยังระบบเมน (ไฟบ้าน) ด้วย การแพร่กระจายสัญญาณรบกวนภายในระบบ ลักษณะนี้ เป็นจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณาให้ความสำคัญกับเครื่องกรองไฟ เนื่องจากในการใช้งานจริง ต้องมีการเสียบต่ออุปกรณ์จำนวนมากร่วมกัน

 
แนวทางการเสียบต่ออุปกรณ์ร่วมกับ ISO-CLEAN 500 Rev.B
และผลการใช้งาน

จากผลการทดสอบข้างต้น จึงพอสรุปแนวทางการใช้งาน ISO-CLEAN 500 Rev.B ร่วมกับอุปกรณ์ในระบบเครื่องเสียง และโฮมเธียเตอร์ได้ ดังต่อไปนี้

จากการทดสอบพบว่า ความพิเศษโดดเด่นของ Isolation Trasformer ให้ผลในการปรับปรุงด้านระบบภาพมากเป็นพิเศษ จึงแนะนำให้พิจารณาเสียบต่อกับอุปกรณ์วิดีโอ ที่ช่อง Isolated ของ ISO-CLEAN 500 Rev.B อาจเป็นจอภาพ วิดีโอสเกลเลอร์ เพลเยอร์ ฯลฯ ในกรณีที่เสียบต่อกับจอภาพ ที่มีอัตราการแพร่กระจายสัญญาณรบกวนสูง (โดยเฉพาะรุ่นล่าง ๆ) หรือ เพลเยอร์/แหล่งโปรแกรมวิดีโออื่น ๆ ที่ใช้ภาคจ่ายไฟคุณภาพต่ำ จะได้อานิสงส์ในการป้องกันสัญญาณรบกวนมิให้แพร่ไปยังอุปกรณ์ข้างเคียง (ที่เอาต์พุตอื่น) เท่ากับได้อรรถประโยชน์จากระบบ Isolated ถึง 2 ต่อ !

จากเหตุผลที่อุปกรณ์ที่เสียบต่อผ่านช่อง Isolated ได้รับการลดทอนสัญญาณรบกวนที่ปะปนมากับระบบเมน (ไฟบ้าน) แล้ว ขณะเดียวกันระบบจะบล็อกสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์นี้ มิให้แพ่รกระจายกลับออกไป ไม่ว่าจะแพร่ออกไปรบกวนเต้ารับชุดอื่น (High Power Filtered, High Power Non-Filtered) ของ ISO-CLEAN 500 หรือแพร่ออกไปรบกวนระบบเมน (ไฟบ้าน) ดังนั้นแนวทางที่แนะนำ คือ นำอุปกรณ์ในระบบที่คาดว่ามีการแพร่กระจายสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าสูง มาเสียบต่อยังช่อง Isolated จะส่งผลให้ระดับ Noise Floor ของระบบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ผลลัพธ์ย่อมส่งผลถึงศักยภาพการทำงานของอุปกรณ์เครื่องเสียง โฮมเธียเตอร์ในระบบทั้งหมด

หมายเหตุ: เพื่อศักยภาพสูงสุด เต้ารับ 1 ชุด ของ ISO-CLEAN 500 (โดยเฉพาะ Isolated) ควรเสียบต่อเพียงอุปกรณ์เดียว ถึงแม้การใช้กำลังไฟของอุปกรณ์จะไม่เกินโหลดตามที่สเป็กกำหนดก็ตาม เหตุผลที่แนะนำให้เสียบต่อเพียงอุปกรณ์เดียว เป็นประเด็นเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายสัญญาณรบกวนภายในปลั๊กเต้ารับชุดเดียวกัน แต่หากมั่นใจว่าอุปกรณ์ที่นำมาเสียบต่อร่วมกัน มีภาคจ่ายไฟที่มีคุณภาพ (อัตราการแพร่สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าต่ำ) การเสียบใช้งานร่วมเต้ารับเดียวกันย่อมสามารถกระทำได้ การพิจารณาในประเด็นนี้เบื้องต้น สามารถสังเกตจากผลกระทบทางคุณภาพของภาพและเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาใช้งานไฟฟ้าที่เต้ารับเดียวกัน

ถัดไป มาดูช่อง High Power Filtered ที่เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่น Rev.B กันบ้าง ซึ่งในการทดสอบพบว่ามีความพิเศษกว่าเอาต์พุตอื่น เพราะได้รับทั้งการลดทอนสัญญาณรบกวนภายนอก (ผลจากวงจร Noise Filter) ขณะเดียวกันก็ได้รับการปกป้องจากสัญญาณรบกวนภายใน ที่อาจแพร่มาจากอุปกรณ์อื่นที่เสียบต่อทางช่อง Isolated และ High Power Non-Filtered ดังนั้นเต้ารับ High Power Filtered ของ ISO-CLEAN 500 Rev.B นี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน ต้องการการปกป้องจากสัญญาณรบกวนสูงสุด อย่างเช่น อุปกรณ์จำพวก AV Processor, DAC, Transport/Player หรือแม้แต่ AVR, Preamp/Integrated Amp ฯลฯ (เพื่อศักยภาพสูงสุด หากต้องการเสียบต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการกระแสสูง ควรอัพเกรดสายไฟของ ISO-CLEAN 500 ให้มีคุณภาพสูงขึ้น และพิจารณาเรื่องของฟิวส์)

อย่างไรก็ดี แม้ช่อง High Power Filtered จะได้รับการปกป้องจากการแพร่กระจายของสัญญาณรบกวนภายนอก และภายใน ได้เป็นอย่างดี ทว่าหากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียบต่อกับช่อง High Power Filtered มีภาคจ่ายไฟคุณภาพต่ำ การแพร่สัญญาณรบกวนสูง จะส่งผลไปถึง Isolated Output ได้ (แต่จะไม่แพร่ไปยัง High Power Non-Filtered) สิ่งที่จะตามมาย่อมกระทบกับศักยภาพการลดทอนสัญญาณรบกวนของระบบ Isolated ดังนั้น การนำอุปกรณ์ไฟฟ้าใดมาเสียบผ่านที่ High Power Filtered ควรพิจารณาในจุดนี้ด้วย


เมื่อจำนวนเต้ารับมีมาก การใช้ทรัพยากรเต้ารับที่มีอย่างคุ้มค่า ย่อมเป็นทางออกที่ดี อันหมายถึงความยืดหยุ่นในการนำอุปกรณ์ไฟฟ้า (เครื่องเสียง โฮมเธียเตอร์) จำนวนมาก มาเสียบใช้งานร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาแนวทางที่มิให้เกิดการรบกวนภายในจนลดทอนศักยภาพของระบบลง

ในกรณีที่อุปกรณ์ในระบบมีมาก ด้วยศักยภาพระบบ Noise Suppression ของ ISO-CLEAN 500 Rev.B ที่ส่งผลลดทอนระดับ Noise Floor ในระบบเมนลงได้เล็กน้อย (ผลลัพธ์เหมือน Parallel Noise Filter) ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ จึงส่งผลถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าข้างเคียง (ที่เสียบใช้ไฟจากปลั๊กผนัง รวมถึงที่ช่อง High Power Non-Filtered) เหตุนี้สามารถโยกบางอุปกรณ์ไปเสียบยังปลั๊กที่ว่าง ๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งคงไม่มีอะไรเหมาะไปกว่า อุปกรณ์ที่มีความต้องการกระแสสูง เช่น เพาเวอร์แอมป์ AVR แอ็คทีฟซับวูฟเฟอร์ ฯลฯ แต่แนวทางนี้จะเหมาะกับซิสเต็มที่มีคุณภาพระบบจ่ายไฟเมนค่อนข้างดี มีสัญญาณรบกวนต่ำ เพราะหากคุณภาพไฟฟ้าไม่ดี ไม่ว่าจะส่งผลตลอดทั้งวัน หรือบางช่วงเวลา (เช่น ช่วงหัวค่ำจนถึงราว 4 ทุ่ม อันเป็นช่วงพีคของการใช้ไฟฟ้า ปริมาณ Noise Floor ในระบบอาจมีปริมาณสูงขึ้นกว่าปกติ ไม่น้อยกว่า 500% เลยทีเดียว เครื่องกรองไฟจะทำงานหนักมาก) กรณีนี้การพึ่งผลพลอยได้จากระบบ Noise Suppression (ทำงานคล้าย Parallel Noise Filter) เพียงอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ (และประสิทธิภาพในจุดนี้จะลดต่ำลง เมื่อปริมาณน้อยส์ในระบบสูงขึ้น) หากเกิดกรณีดังกล่าว การเสียบผ่านระบบกรองไฟจาก ISO-CLEAN 500 Rev.B โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น Isolated หรือ High Power Filtered ย่อมจะส่งผลลัพธ์ที่ดีกว่า


หลายท่านคงจะเคยได้ยินกิตติศัพท์ผลลัพธ์จากการใช้งาน Isolation Transformer ในการปรับปรุงแก้ไขสัญญาณรบกวนในระบบเครื่องเสียง โฮมเธียเตอร์ แต่หากยังมิได้พิสูจน์ด้วยตนเอง ลอง ISO-CLEAN 500 Rev.B ดู เชื่อว่าจะไม่ผิดหวังในผลลัพธ์ที่ได้อย่างแน่นอน

คำเตือน: ไฟฟ้ามีคุณอนันต์ แต่ก็มีอันตรายอย่างมหันต์เช่นกัน หากใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือผู้ใช้อยู่ในความประมาท ดังนั้น เมื่อต้องการใช้งานอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้า หรือทำการทดลอง ปรับเปลี่ยนใด ๆ ควรมีสติตลอดเวลา และให้ความระแวดระวังอยู่เสมอ !
 
 
by ชานม !
2012-01Magnet ISO-CLEAN 500 Rev.B ราคา 12,980 บาท

ขอขอบคุณ บริษัทแม็กเนท เทคโนโลยีส์ ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการทดสอบ
โทร. (02) 9077923
 
Tags:
 • AC Line RF EMI interference
 • Isolated Output
 • Toroidal Balanced Isolation Transformer
 • Line Conditioner
 • Balance-Unbalance Ground Switch
 • High Power Filtered
 • 575x200 Award 2018-2019.jpg
 • 575x200-Vader-shop-now.gif
 • hdplayer-mid-home-575x200.jpg
 • 575x200-Vader-shop-now.gif
 • LCD575.jpg
 • Banner_polk_TL1600-01.jpg
 • 575x200 Award 2018-2019.jpg
 
  
 
 
 
   

OTHER REVIEWS